Navigatie

 §1.  Toepasselijkheid :

§1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JDM Stickers en op alle met JDM Stickers aangegane overeenkomsten.
§1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
§1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
§1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door JDM Stickers ingestemd is.
§1.5 De internetsite van JDM Stickers richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
§1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JDM Stickers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
§1.7 JDM Stickers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
§1.8 Door het gebruik van de internetsite van JDM Stickers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


§2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten :

 
§2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

§2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld..
§2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JDM Stickers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

§3. Prijzen :

§3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.
§3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
§3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die JDM Stickers in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
§3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
§3.5 Prijs- en typefouten voorbehouden

§4. Betaling :

§4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, IDEAL, Sofort Banking, Creditcard, BitCoins.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken.

Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
JDM Stickers kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van JDM Stickers.
§4.2 In het geval door JDM Stickerseen betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
§4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
§4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die JDM Stickers als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
§4.5 In geval van niet-tijdige betaling is JDM Stickers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

§5. Levering en leveringstijd :

§5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft JDM Stickers ernaar om bestellingen binnen 25 werkdagen te verzenden. Alle bestelde artikelen worden in 1 zending uitgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. JDM Stickers kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht de afgesproken levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. Bij een langere levertijd dan die is overeengekomen die ontstaan is door vertraging bij de post, vervalt het recht om de overeenkomst te ontbinden.  

§5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
§5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
§5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

§5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

§6 Annuleringen :

§6.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft JDM Stickers het recht de Koper een factuur te sturen van de door JDM Stickersgemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 7,50,-


§6.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door JDM Stickers schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

§7 Afbeeldingen en specificaties  :

§ 7.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van JDM Stickers  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

§8. Ruilen en herroepingrecht  :

§8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren of het geleverde product in goede staat en in overeenkomt met de bestelling heeft bereikt. Is dit onverhoopt niet het geval, dan dient u ons hiervan per e-mail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie dagen na levering, op de hoogte te brengen info@JDMStickers.nl .

 

Zichttermijn & retourregels

Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Producten welke niet direct bestelbaar zijn op onze webwinkel,Persoonlijke bestellingen met gepersonaliseerd druk en snijwerk; producten waar een persoonlijke boodschap, afbeelding of iets dergelijks op geplaatst zijn; Folie's met uw eigen specifieke kleur en of bedrukking. 

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen ( 14 ) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Het product dient binnen deze periode, indien mogelijk in originele verpakking doch altijd deugdelijk en zonder kans op beschadigingen, terug gezonden te worden aan JDM Stickers. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de koper. JDM Stickers zal binnen 14 dagen na ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.

Voor de inhoud van de door de koper bestelde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de koper zelf verantwoordelijk. Doordat JDM Stickers de koper zijn opdracht aanneemt en de door de koper bestelde producten levert, nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. JDM Stickers staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. JDM Stickers is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.

Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper, op maat gemaakt en geproduceerde stickers en folie's;
* duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* snel kunnen bederven of verouderen;
* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
    de verkoper geen  invloed heeft;
* van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
* van kranten en tijdschriften.

U heeft zakelijk iets besteld maar wenst iets te retourneren? Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik). Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand).

Het recht alleen geldt ten opzichte van consumenten en dus niet voor zakelijke klanten.

 

Ruilen

§8.2 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, weder verkoopbaar is en het geleverde product binnen 5 werkdagen na levering weer in bezit van JDM Stickers is.
Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

§8.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt JDM Stickers zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

§8.4 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

§8.4 De herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Bedrijven en verenigingen/stichtingen vallen hier niet onder.


§9. Eigendomsvoorbehoud :

§9.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 

§10. Garantie en aansprakelijkheid :

§10.1 JDM Stickers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
§10.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
§10.3 JDM Stickers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van JDM Stickers.
JDM Stickers is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
§10.5 Indien JDM Stickers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde – de verzendkosten met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
§10.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van JDM Stickers of de fabrikant zijn verricht;
 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.


§10.8 De Koper is gehouden JDM Stickerste vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen JDM Stickers mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan JDM Stickers te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht JDM Stickers zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
§10.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

§11. Aansprakelijkheid  :

§11.1 JDM Stickersis niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

§12. Overmacht :

§12.1 In geval van overmacht is JDM Stickers niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
§12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 §13. Intellectuele eigendom :

§13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JDM Stickers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

§14. Persoonsgegevens. :

§14.1 JDM Stickers zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. JDM Stickers neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


§15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. :

§15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.§ 16 Uw rechten :

 §16.1 U kunt altijd aan UJDM Stickers vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan JDM Stickers vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die JDM Stickers zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u JDM Stickers hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

 

§17 Retourneren:

Het retourneren van goederen moet altijd gebeuren binnen 14 dagen, anders vervalt het recht tot eventuele vergoeding.

Retourneren is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, weder verkoopbaar is en het geleverde product binnen 14 dagen na melding en binnen de afkoelingsperiode van 14 dagen weer in bezit van JDM Stickers is.
Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

Bestellingen besteld met; gepersonaliseerd druk en snijwerk; producten waar een persoonlijke boodschap, afbeelding of iets dergelijks op geplaatst is; wat na bestelling op maat gemaakt wordt, komen niet in aanmerking tot retourneren en of ruilen.

De verzendkosten van retouren zijn altijd voor uw eigen rekening
Retourzendingen geschieden altijd voor risico van de klant.
Goederen die teruggestuurd worden onder rembours worden niet geaccepteerd !
Indien niet uw volledige bestelling wordt geretourneerd en om restitutie van het betaalde bedrag vraagt, wat uiteraard mogelijk is, dan ontvangt u het betaalde bedrag minus de verzendkosten / administratie kosten retour op uw rekening.


§ 18. Merk- en handelsnaam.  :

§18.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door JDM Stickers in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van JDM Stickers.
§18.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 2500,- per overtreding, onverminderd het recht van JDM Stickers  volledige schadevergoeding te vorderen.

 

§19 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken 

1. De website van JDM Stickers toont logos en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen. JDM Stickers is hiervoor niet verantwoordelijk.

2. De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer.
3. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
4. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.
5. JDM Stickers gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk. 
6. JDM Stickers zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper. 
7. JDM Stickers is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken. 
8. JDM Stickers produceert enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen indien de Koper hiervoor een opdracht heeft aangevraagd.  

 

JDM Stickers

Een eenmanszaak handelend onder de naam JDM Stickers.

KvK nummer: 50647091
BTW : NL206062527B01

© 2015 - 2018 JDM Stickers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.